معرفی

مشخصات فردی

سیدنبی حسینی

نام - نام خانوادگی : سیدنبی   حسینی

پست الکترونیکی : sn_hosseini@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علامه

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : مربی

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-6-10

سیدنبی حسینی
سیدنبی حسینی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    مربی
^